تقدیم به تو که هیچگاه فراموشم نمیکنی !!!

گاهی که دستم از دامنت کوتاه میشود انگار دامن بلندتری به تن میکنی تا دوباره دست به دامنت شوم !

وقتی که صدایی از من برنمیخیزد انگار گوشهایت را تیز تر میکنی تا صدایم را بشنوی !!

وقتی از تو رو برمیگردانم و به تو پشت میکنم تو دقیقا در مقابلم قرار میگیری و نگاهم میکنی تا دوباره مجذوب قداست نگاهت شوم .......

واین است محبت خدایی که , همتایی ندارد !

/ 2 نظر / 12 بازدید
حامد

سلام متن بسيار زيبايي بود ممنون